لیگ 96976
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته العین امارات 2 استقلال تهران 2 1396/12/15 18:50
هفته استقلال تهران 1 العین امارات 1 1396/12/21 19:00
لیگ 95966
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته استقلال تهران 1 العین امارات 0 1396/03/01 20:45
هفته العین امارات 6 استقلال تهران 1 1396/03/08 22:30