لیگ 95966
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته الاهلی عربستان 1 الاهلی امارات 1 1396/03/01 22:15
هفته الاهلی امارات 1 الاهلی عربستان 3 1396/03/08 22:30
لیگ 94952
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته الاهلی امارات 3 الاهلی عربستان 3 1393/12/06 19:55
هفته الاهلی عربستان 2 الاهلی امارات 1 1394/02/01 22:00