لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 21 آلومينيوم هرمزگان 3 شاهين ماهشهر 0 1395/11/26
هفته 10 شاهين ماهشهر 1 آلومينيوم هرمزگان 0 1395/08/22