لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 22 نفت امیدیه 1 آينده سازان برق جديد فارس 2 1395/11/15
هفته 9 آينده سازان برق جديد فارس 1 نفت امیدیه 0 1395/08/15