لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 شهرداري فومن 1 آبي پوشان اردبيل 0 1395/09/06
هفته 1 آبي پوشان اردبيل 1 شهرداري فومن 1 1395/06/09