لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 فولاد نوین اهواز 3 سپهر نقش جهان 1 1395/08/05
هفته 21 سپهر نقش جهان 1 فولاد نوین اهواز 1 1395/11/09