لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 آلومينيوم هرمزگان 2 کاسپین قزوین 1 1395/08/28
هفته 22 کاسپین قزوین 2 آلومينيوم هرمزگان 0 1395/12/03