لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 شهرداري فيرزآباد 1 پاراگ تهران 1 1395/11/24
هفته 15 پاراگ تهران 6 شهرداري فيرزآباد 1 1396/02/03