لیگ 95966
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته استقلال تهران 2 لکوموتیو ازبکستان 0 1395/12/23 19:00