لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 نساجی مازندران 1 خونه به خونه مازندران 0 1396/06/11
هفته 21 خونه به خونه مازندران 2 نساجی مازندران 1 1396/11/19
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 نساجی مازندران 1 خونه به خونه مازندران 2 1395/08/02
هفته 28 خونه به خونه مازندران 0 نساجی مازندران 3 1396/03/11
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 نساجی مازندران 1 خونه به خونه مازندران 0 1394/06/13
هفته 23 خونه به خونه مازندران 1 نساجی مازندران 0 1394/11/06