لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 33 مس كرمان 0 آلومينيوم اراک 0 1397/02/03 17:00
هفته 16 آلومينيوم اراک 0 مس كرمان 2 1396/09/12
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 29 مس كرمان 1 آلومينيوم اراک 0 1396/01/10
هفته 12 آلومينيوم اراک 0 مس كرمان 0 1395/08/18
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 مس كرمان 0 آلومينيوم اراک 0 1394/08/25
هفته 34 آلومينيوم اراک 1 مس كرمان 1 1395/01/30