لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 فجر سپاسي شیراز 0 نساجی مازندران 0 1396/09/12
هفته 33 نساجی مازندران 2 فجر سپاسي شیراز 0 1397/02/03 17:00
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 فجر سپاسي شیراز 0 نساجی مازندران 0 1395/06/18
هفته 23 نساجی مازندران 0 فجر سپاسي شیراز 1 1395/11/18
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 29 فجر سپاسي شیراز 1 نساجی مازندران 0 1394/12/17
هفته 10 نساجی مازندران 0 فجر سپاسي شیراز 2 1394/07/21
لیگ 9302
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 فجر سپاسي شیراز 4 نساجی مازندران 1 1393/11/18
هفته 2 نساجی مازندران 1 فجر سپاسي شیراز 0 1393/07/18