لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 پدیده خراسان 4 سپاهان اصفهان 0 1396/05/13 19:00 ثامن الائمه
هفته 17 سپاهان اصفهان 4 پدیده خراسان 0 1396/10/08 15:15 نقش جهان
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 سپاهان اصفهان 0 پدیده خراسان 1 1395/05/05 20:30 ذوب آهن فولادشهر
هفته 16 پدیده خراسان 1 سپاهان اصفهان 1 1395/10/24 14:00 ثامن الائمه
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 پدیده خراسان 1 سپاهان اصفهان 1 1394/09/27 14:45 ثامن الائمه
هفته 30 سپاهان اصفهان 0 پدیده خراسان 2 1395/02/24 18:00 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 پدیده خراسان 0 سپاهان اصفهان 1 1393/06/20 16:45
هفته 23 سپاهان اصفهان 1 پدیده خراسان 0 1393/12/25 15:30