لیگ 96972
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته استقلال خوزستان 0 تراکتورسازي تبریز 0 1396/09/28 14:30
لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 استقلال خوزستان 1 تراکتورسازي تبریز 0 1396/05/05 21:00 غدیر
هفته 16 تراکتورسازي تبریز 3 استقلال خوزستان 0 1396/10/03 14:30 یادگار امام
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 تراکتورسازي تبریز 2 استقلال خوزستان 2 1395/05/04 18:00 اختصاصی تراکتورسازی
هفته 16 استقلال خوزستان 0 تراکتورسازي تبریز 1 1395/10/23 15:30 غدیر
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 تراکتورسازي تبریز 0 استقلال خوزستان 0 1394/06/04 18:15 یادگار امام
هفته 20 استقلال خوزستان 1 تراکتورسازي تبریز 1 1394/11/23 15:00 غدیر
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 استقلال خوزستان 2 تراکتورسازي تبریز 2 1393/06/27 18:40
هفته 24 تراکتورسازي تبریز 3 استقلال خوزستان 0 1394/01/14 17:00
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 استقلال خوزستان 1 تراکتورسازي تبریز 4 1392/08/05 15:30
هفته 29 تراکتورسازي تبریز 1 استقلال خوزستان 0 1393/01/17 17:30