لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 استقلال تهران 2 نفت تهران 0 1396/08/09 17:45 آزادی
هفته 26 نفت تهران 1 استقلال تهران 2 1397/01/09 15:00 تختی
لیگ 95962
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته نفت تهران 3 استقلال تهران 2 1395/09/30 16:20
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 استقلال تهران 1 نفت تهران 1 1395/05/04 20:45 آزادی
هفته 16 نفت تهران 0 استقلال تهران 1 1395/10/23 16:35 تختی
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 استقلال تهران 2 نفت تهران 1 1394/06/30 18:45 آزادی
هفته 20 نفت تهران 1 استقلال تهران 0 1394/11/25 17:10 تختی
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 نفت تهران 2 استقلال تهران 0 1393/06/20 18:45
هفته 23 استقلال تهران 0 نفت تهران 1 1393/12/21 17:30
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 نفت تهران 1 استقلال تهران 1 1392/07/27 15:45
هفته 28 استقلال تهران 0 نفت تهران 1 1393/01/07 17:30
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 استقلال تهران 2 نفت تهران 1 1391/08/04
هفته 30 نفت تهران 1 استقلال تهران 1 1391/12/28
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 نفت تهران 0 استقلال تهران 2 1390/09/26
هفته 34 استقلال تهران 3 نفت تهران 0 1391/02/22
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 نفت تهران 0 استقلال تهران 0 1389/05/31
هفته 23 استقلال تهران 3 نفت تهران 1 1389/11/29