لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 2 1396/08/09 15:00 تختی
هفته 26 پرسپولیس تهران 1 سايپـا تهران 2 1397/01/09 18:45 آزادی
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 1 1395/05/05 20:45 تختی
هفته 16 پرسپولیس تهران 1 سايپـا تهران 0 1395/10/24 16:35 آزادی
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 پرسپولیس تهران 1 سايپـا تهران 2 1394/06/25 18:35 آزادی
هفته 21 سايپـا تهران 1 پرسپولیس تهران 1 1394/11/29 16:00 پاس قوامین
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 پرسپولیس تهران 0 سايپـا تهران 1 1393/07/29 16:50
هفته 27 سايپـا تهران 2 پرسپولیس تهران 2 1394/02/06 17:30
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 سايپـا تهران 1 پرسپولیس تهران 0 1392/05/20 19:25
هفته 19 پرسپولیس تهران 1 سايپـا تهران 0 1392/09/28 16:20
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 0 1391/07/11
هفته 28 پرسپولیس تهران 4 سايپـا تهران 1 1391/12/10
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 1 1390/09/01
هفته 31 پرسپولیس تهران 2 سايپـا تهران 4 1391/02/02
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 پرسپولیس تهران 2 سايپـا تهران 1 1389/05/15
هفته 20 سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 1 1389/10/02
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 2 1388/07/30
هفته 30 پرسپولیس تهران 0 سايپـا تهران 2 1389/01/14
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 1 1387/05/14
هفته 18 پرسپولیس تهران 1 سايپـا تهران 1 1387/09/19
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 پرسپولیس تهران 1 سايپـا تهران 0 1386/08/25
هفته 31 سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 1 1387/02/14
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 پرسپولیس تهران 2 سايپـا تهران 2 1385/07/25
هفته 21 سايپـا تهران 2 پرسپولیس تهران 2 1385/12/11
لیگ 8485
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 پرسپولیس تهران 0 سايپـا تهران 0 1384/06/18
هفته 17 سايپـا تهران 2 پرسپولیس تهران 2 1384/10/15
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 پرسپولیس تهران 1 سايپـا تهران 0
هفته 28 سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 1
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 سايپـا تهران 1 پرسپولیس تهران 1 1381/08/10
هفته 16 پرسپولیس تهران 2 سايپـا تهران 1 1382/01/22