لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 سیاه جامگان 1 پرسپولیس تهران 2 1394/07/28 15:00 ثامن الائمه
هفته 24 پرسپولیس تهران 3 سیاه جامگان 2 1395/01/15 17:00 آزادی