لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 پدیده خراسان 1 استقلال تهران 1 1394/07/24 15:00 ثامن الائمه
هفته 23 استقلال تهران 0 پدیده خراسان 0 1394/12/20 17:30 آزادی
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 پدیده خراسان 1 استقلال تهران 1 1393/07/30 15:00
هفته 27 استقلال تهران 0 پدیده خراسان 0 1394/02/04 19:15