لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 پيکان تهران 2 ماشین سازی تبریز 2 1394/06/31
هفته 26 ماشین سازی تبریز 1 پيکان تهران 1 1394/11/25