لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 سپاهان اصفهان 2 سیاه جامگان 1 1395/07/30 15:30
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 سپاهان اصفهان 1 سیاه جامگان 1 1394/07/24 15:45 ذوب آهن
هفته 23 سیاه جامگان 0 سپاهان اصفهان 1 1394/12/20 15:30 ثامن الائمه