لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 پدیده خراسان 0 پيکان تهران 0 1395/07/30 15:00
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 25 پيکان تهران 0 پدیده خراسان 0 1394/01/22 17:30
هفته 10 پدیده خراسان 1 پيکان تهران 2 1393/07/04 15:15