لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 پدیده خراسان 3 صنعت نفت آبادان 3 1395/06/31 17:00
لیگ 92933
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته صنعت نفت آبادان 0 پدیده خراسان 0 1392/12/23 15:15