لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 ذوب آهن اصفهان 1 گسترش فولاد 1 1395/05/21 20:15 ذوب آهن
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 ذوب آهن اصفهان 0 گسترش فولاد 0 1394/07/29 16:45 ذوب آهن
هفته 24 گسترش فولاد 4 ذوب آهن اصفهان 3 1395/01/12 15:30 گسترش
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 گسترش فولاد 3 ذوب آهن اصفهان 2 1393/06/28 17:00
هفته 24 ذوب آهن اصفهان 0 گسترش فولاد 0 1394/01/15 17:00
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 گسترش فولاد 2 ذوب آهن اصفهان 0 1392/06/28 17:50
هفته 25 ذوب آهن اصفهان 0 گسترش فولاد 0 1392/11/11 14:30