لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 ماشین سازی تبریز 0 تراکتورسازي تبریز 2 1395/05/21 18:00
لیگ 92931
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته ماشین سازی تبریز 0 تراکتورسازي تبریز 3 1392/08/12 15:00