دستور العمل انجام پروژه های تحقیقاتی (رساله / پایان نامه / طرح پژوهشی / مقاله)
 
با عنایت به راه اندازی کارگروه پروژه‌های تحقیقاتی (رساله/پایان نامه/طرح پژوهشی/مقاله) در سازمان لیگ فوتبال ایران، این سازمان در نظر دارد تمامی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دوره دکتری در حوزه فوتبال را جهت کاربردی نمودن و تحقق اهداف مشترک سازمان و دانشگاه به صورت متمرکز راهبری نماید. بر این اساس، دستورالعمل انجام پروژه های تحقیقاتی (رساله/پایان نامه/طرح پژوهشی/مقاله) در سازمان لیگ فوتبال نیز تهیه شده است. لذا طبق دستورالعمل (لینک زیر)، مقتضی است دانشجویانی که تصمیم به انجام پژوهش در حوزه فوتبال را دارند پیش از تصویب پروپوزال جهت حصول اطمینان از وجود اطلاعات مورد نیاز در این سازمان و همکاری با دانشجویان، با همراه داشتن معرفی نامه رسمی از دانشگاه محل تحصیل، به دبیرخانه کارگروه پروژه‌های تحقیقاتی سازمان لیگ فوتبال ایران مراجعه نمایند تا پژوهش‌های مورد نظر از ابتدا در مسیر درستی قرار گیرند.